Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
5

From Employment to Entrepreneurship

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

From Employment to Entrepreneurship

Συμμετοχή

Σχετικά

Objectives
  • Understand the mindset shift required to transition from a job to entrepreneurship.
  • Identify the key steps involved in leaving a job and starting a business.
  • Learn effective financial planning strategies for a smooth transition into your entrepreneurial journey.

Introduction 
Welcome to the Learning Playlist "From Employment to Entrepreneurship".
In today's rapidly changing world, traditional employment models are being challenged, and more individuals are seeking alternative paths to success and fulfillment. If you've ever dreamed of breaking free from the constraints of a 9-to-5 job and venturing into the world of entrepreneurship, then this Learning Playlist and the connecting workshop can guide you in that journey.
Transitioning from employment to entrepreneurship can be a thrilling journey filled with opportunities and challenges. It requires a shift in mindset, acquiring new skills, and developing a clear vision for your business. This Learning Playlist aims to give you a view in the transformative process, and some steps on how to navigate the path from being an employee to becoming a successful entrepreneur.

Workshop
The workshop "From Employment to Entrepreneurship” will be interactive and filled with activities. We will mix and match exercises throughout the workshop to maintain participant engagement and promote active learning. Varying the format and incorporating hands-on tasks will ensure a dynamic and interactive experience for participants as they navigate the transition from employment to entrepreneurship. It will provide insights on developing an entrepreneurial mindset, identifying and validating business ideas, and practical steps to start and run a business. Participants will also learn about managing risks, networking, and continuous learning to navigate the challenges and maximize the opportunities of the entrepreneurial journey.

How to use this Learning Playlist


How to join the Workshop


But now let’s start with the step by step Learning Playlist.

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Employee mindset & Entrepreneurial mindset
Υποχρεωτικό
Άγνωστη διάρκεια
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Δεξιότητες

EntreComp
#Identify, create and seize opportunities
EntreComp
#Focus on challenges
EntreComp
#Uncover needs
EntreComp
#Analyse the context
EntreComp
#Be curious and open
EntreComp
#Develop ideas
EntreComp
#Define problems
EntreComp
#Design value
EntreComp
#Be innovative
EntreComp
#Imagine
EntreComp
#Think strategically
EntreComp
#Guide action
EntreComp
#Recognise the value of ideas
EntreComp
#Share and protect ideas
EntreComp
#Behave ethically
EntreComp
#Think sustainably
EntreComp
#Assess impact
EntreComp
#Be accountable
EntreComp
#Follow your aspiration
EntreComp
#Identify your strengths and weaknesses
EntreComp
#Believe in your ability
EntreComp
#Shape your future
EntreComp
#Stay driven
EntreComp
#Be determined
EntreComp
#Focus on what keeps you motivated
EntreComp
#Be resilient
EntreComp
#Don't give up
ESCO
#plan and use resources responsibly
EntreComp
#Make the most of your time
EntreComp
#Get support
EntreComp
#Understand economic and financial concepts
EntreComp
#Budget
EntreComp
#Find funding
EntreComp
#Understanding taxation
EntreComp
#Inspire and get inspired
EntreComp
#Persuade
EntreComp
#Communicate effectively
EntreComp
#Take responsibility
EntreComp
#Work independently
EntreComp
#Take actions
EntreComp
#Define goals
EntreComp
#Plan and organise
EntreComp
#Develop sustainable business plan
EntreComp
#Define priorities
EntreComp
#Monitor your business
EntreComp
#Be flexible and adapt to changes
EntreComp
#Coping with uncertainty, ambiguity and risk
EntreComp
#Calculate risk
EntreComp
#Accept diversity (people's differences)
EntreComp
#Develop emotional intelligence
EntreComp
#Listening actively
EntreComp
#Team up
EntreComp
#Work together
EntreComp
#Expand your network
EntreComp
#Reflect
EntreComp
#Learn to learn
EntreComp
#Learn from experience
EntreComp
#Manage resources (material and non-material)
EntreComp
#Use resources responsibly
Δραστηριότητες: 4
Ξεκίνησε: 5
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Profpro Coaching & Training
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists