Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

Sign in for workshop 'From Employment to Entrepreneurship'

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Sign in for workshop 'From Employment to Entrepreneurship'

Συμμετοχή

Σχετικά

We like to invite you to sign up for our (online) workshop "From Employment to Entrepreneurship"! This workshop offers a unique opportunity to embark on a transformative journey towards building your own business and achieving financial independence.
By participating in this workshop, you will gain invaluable insights, practical tools, and actionable strategies to navigate the transition from being an employee to becoming a successful entrepreneur. You will learn how to develop an entrepreneurial mindset, identify viable business ideas, and master the essential skills needed to start and grow your own venture.
This workshop is worth your time and investment because it empowers you to take control of your professional destiny, unlock your creative potential, and create a path to personal fulfillment and financial freedom. You'll have the chance to network with like-minded individuals, seek guidance from industry experts, and gain the confidence to pursue your entrepreneurial dreams.
Don't miss out on this incredible opportunity to learn from seasoned entrepreneurs, connect with a supportive community, and acquire the knowledge and skills needed to thrive in the dynamic world of entrepreneurship. Join us in the workshop, and let's embark on an exciting journey together towards building a successful and fulfilling entrepreneurial career.
Secure your spot now and take the first step towards turning your aspirations into a reality!

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Level Up Αποκτήστε αυτό το σήμα

The reflections have been shared with the trainer Nelida Cathalina who assessed that the reflections have provided valuable insights into the journey from employee to entrepreneur, fostering self-awareness and guiding a path forward as an entrepreneur.
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Participate in activity
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Προστέθηκε στην playlist (1)
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Profpro Coaching & Training

Χρησιμοποιείται σε playlists

From Employment to Entrepreneurship
Profpro Coaching & Training
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists